Adatvédelmi tájékoztató

 

Általános jogi közlemény

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza a Szinva Global Care Kft által működtetett www.szinvaglobal.hu   oldalon található, a szolgáltatásokkal összefüggő ajánlatkérések, információkérések céljából önkéntesen megadott adatok alapján a  megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A honlap használatával a Felhasználók / Látogatók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a www.szinvaglobal.hu oldalon. Fenntartjuk magunknak a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Kötelezőnek ismerjük el jelen jogi közlemény tartalmát.

Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen nyilatkozatunk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk az info@szinvaglobal.hu  e-mail címre és megválaszoljuk kérdését. Elkötelezettek vagyunk a szolgáltatásaink minőségének biztosítása mellett. A honlapon található információk hitelesek, de nem teljeskörűek, így az információk felhasználásából eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név:  Szinva Global Care Kft. (továbbiakban: "Üzemeltető")

Székhely: 3535 Miskolc, Kondor Béla u. 4. 

Kapcsolat: info@szinvaglobal.hu 

Weboldal:  www.szinvaglobal.hu 

 

 

Adatkezelési alapelvek

 

Oldalunk számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartjuk a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Látogatóink személyes adatait bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk és betartunk. Adatvédelmi koncepciónk a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszünk. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. (General Data Protection Regulation, röviden: GDPR)

Az adatkezelés célja

 • A felhasználó azonosíthatósága a felhasználó, mint a szolgáltatást megrendelő személy vagy szervezet azonosítása, (felhasználónak küldésre kerülő árajánlat-, szerződéses ajánlat, díjbekérő, számla küldéséhez történő azonosítás, azaz ügyfél adatkezelés.)
 • A felhasználó értesítése a Weboldallal kapcsolatos változásokról, hírekről, információkról hírlevél formájában.
 • Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, saját felhasználásra.

Az adatkezelés időtartama

 • A regisztráció során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri.
 • Az oldalainkon leadott megrendelésből és az azt követő szerződéskötés után készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek tárolásra.
 • A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatok (IP-cím, operációs rendszer, böngésző típusa stb.) 

Az oldalon adatkezelés végzünk, harmadik fél részére személyes adatokat nem adunk ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

Oldalainkon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó semmilyen olyan adattal az Üzemeltető nem kapcsolja össze, amely nem arra irányul, hogy a megrendelő az Üzemeltető kapcsolatban maradhasson. A felhasználók adataiból az általános és/vagy automatikus statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket oldalaink korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

Az oldalainkon különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjtünk felhasználóinkról.

Oldalaink látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a rendelés csak adatmegadás után, egy átlátható vásárlási/szolgáltatás igénybevételi folyamat keretén belül adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján kötelesek vagyunk a megkereső állami hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden jogszabályi feltétele adott, úgy a hatóság kérésének eleget teszünk, mert azt nem tagadhatjuk meg. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem emelhet.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre

 

Az adatokhoz Gáll Tibor férhet hozzá. A kiküldött hírlevelek tartalmazzák az adatai törléséhez és módosításához szükséges linket, ill. ha technikai okok - szolgáltatótól nem függő, szolgáltató által igénybe vett külső szolgáltatók, mint pl. weboldal üzemeltető, CRM üzemeltető, stb. rendszereinek hibája - miatt ez nem lehetséges, akkor közvetlen e-mailes vagy sms-en küldött adatmódosítás/törlés lehetőségét.

Ezenfelül az Üzemeltető az adatokat harmadik személynek nem adja át.

Tökéletes védelem természetesen nem létezik, de az Üzemeltető minden erejével azon van, hogy a maximális védelmi szintet tudja fenntartani.

 

Az oldal látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

 

Az oldal látogatásához nincs szükség adatszolgáltatásra. Az Üzemeltető jelenleg nem működtet web áruházat. Az oldal látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet a felhasználó földrajzi helyére, ezen felül rögzíti a használt operációs rendszer és a böngésző típusát, valamint a látogatott aloldal címét.

Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, amely oldalaink rendszerének folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsoljuk össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszünk.

 

A felhasználó jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása

 

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A felhasználó az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja a felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - amennyiben az adatok továbbítására is sor került - arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ha a felhasználó nem engedélyezi adatainak marketing célokra történő felhasználását, ezen írásban, vagy telefonon kijelentett kérését az Üzemeltető tiszteletben tartja és a megállapodottak szerint cselekszik.

A felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben az Üzemeltető a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A felhasználó írásban kijelentett kérésére, az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján (számviteli törvény) szükséges adatkezelésre, azokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.

A felhasználó kérheti adatainak zárolását. Üzemeltető törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az-az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A felhasználó adatai törlését, helyesbítését, zárolását írásban postai úton a 3535 Miskolc, Kondor Béla u. 4. címen vagy elektronikusan az info@szinvaglobal.hu e-mail címen kérheti.

 

Vásárló/megrendelő regisztráció

 

Amennyiben a felhasználó vásárolni/megrendelni szeretne az oldalainkon, úgy az első vásárlás/megrendelés alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is (Regisztráció - Megrendelőlap), így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, telefonszámát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A Regisztráció a megrendeléshez / vásárláshoz, díjbekérő/előlegszámla küldéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez, a számlázáshoz szükséges. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni.

A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy technikai jellegű üzenetet küldjünk számukra ill. a szolgáltatás megvalósulása során kommunikáció céljára használható. A regisztrált adatokat kérelemre késedelem nélkül töröljük a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. 

 

Hírlevél igénylés

 

Az Üzemeltető jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. A Blog/hírlevél regisztráció során NEM kötelező telefonszámot megadni. Amennyiben ezt a választható opciót mégis használja és megadja a személyes/vállalati telefonszámát, úgy beleegyezik, hogy telefonos kapcsolatfelvételt kezdeményezhessünk a további igényei, kérdései tisztázására.

Amennyiben adataival nem Blog/Hírlevél feliratkozás okán rendelkezünk - pl. névjegy- vásárolt adatbázis - , úgy 2018 Május 25. után az Ön részére nem küldünk tájékoztatót/hírlevelet ill. más információs anyagot, csak abban az esetben, ha feliratkozási/megrendelési szándékát újból megerősítette a weboldal (szinvaglobal.hu) megfelelő menüpontjait használva - megrendelés esetén a kapcsolódó megrendelő lapot kitöltve, Blog/Hírlevél feliratkozásnál a Hírlevél feliratkozás menüpontot és a szükséges nyilatkozati kocka bejelölését elvégezte.

 

Kapcsolat, Jogorvoslat

 

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infó törvény., adatvédelmi törvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Üzemeltető ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát tisztázni tudjon, így a felmerülő adatvédelmi kérdésekről szívesen konzultál elérhetőségein.

 

Anonim látogatóazonosító ("cookie") elhelyezése

 

Az anonim látogatóazonosító ("cookie", "süti") egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van.

Nemcsak a Weboldal küld a látogató böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló szolgáltatás (Google Analytics) is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel. A mérési adatok kezeléséről a https://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

 

A Weboldal ún. remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google, internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google cookie-kat használ. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

 

Látogató letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban: https://www.google.com/settings/ads. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) további külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja. A Weboldalon a Facebook ún. tetszik-gombjai (like-gombok) elérhetőek. Ezek a gombok szintén helyeznek el cookie-kat a látogató böngészőjében. A Facebook adatkezelési irányelveiről a https://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni. A Weboldal a Facebook ún. konverziókövető pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem kerülnek rögzítésre. A Google és Facebook cookie-k tiltása nem befolyásolja a szolgáltatások igénybevételét.

 

Az információk tulajdonjoga

 

Kijelentjük, hogy a szolgáltató (Szinva Global Care Kft) birtokolja az oldalainkon látható információkat. Az oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. 

 

Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

 

Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2019.08.01 napjától visszavonásig.

 

Rólunk mondták

Partnereink

Autóipar
Vegyipar
Vegyipar
Vegyipar